English version of this page

Ton de Rooij heeft de volgende boeken geschreven (in omgekeerde volgorde ten opzichte van het schrijven):

Requirements / ISBN 978 90 828880 4 1 (3de druk november 2021)
Te bestellen bijvoorbeeld via de website van boekhandel Paagman

De tweede druk van het boek (3de nog niet, wordt nog vertaald) is er ook in het Engels.
ISBN 978 90 828880 3 4 (2de druk december 2019)

Datamodellering / ISBN 978 90 395 2618 7 (1ste druk eerste oplage 2010)
Te bestellen bijvoorbeeld via de website van boekhandel Paagman

Databases en SQL / ISBN 978904457182 (5e druk eerste oplage 2023; eerst verschenen in 1996)
Te bestellen bijvoorbeeld via de website van boekhandel Paagman

Samen geschreven met Peter van Til:
Business Intelligence: De eenduidige informatieomgeving en de gevolgen voor de organisatie / ISBN 978 90 12 12575 8 (1e druk eerste oplage 2008); alleen verkrijgbaar bij (het bedrijf van) Ton de Rooij zelf)


NIAM / ISBN 90 440 0761 0 (4e herziene druk 2003; eerst verschenen in 1995; verkrijgbaar via Bol.com en verkrijgbaar bij (het bedrijf van) Ton de Rooij zelf)

Praktijkboek Databases / ISBN 90 267 1177 8 (eerst verschenen in 1989; alleen verkrijgbaar bij (het bedrijf van) Ton de Rooij zelf)

Uitwerkingen bij Praktijkboek Databases / ISBN 90 267 1428 9 (eerst verschenen in 1989; alleen verkrijgbaar bij (het bedrijf van) Ton de Rooij zelf)

Programmeertalen voor Databases: SQL en CODASYL 1981 / ISBN 90 267 1335 5 (eerst verschenen in 1987; alleen verkrijgbaar bij (het bedrijf van) Ton de Rooij zelf)

 

++++++++++++++++++++++++++++++
Beschrijvingen van de boeken
++++++++++++++++++++++++++++++

 
Requirements
ISBN 978 90 828880 4 1 (3de druk november 2021)In dit boek wordt uitgelegd hoe je requirements (eisen) voor een (informatie-)systeem formuleert. Verder leert je onderscheid te maken tussen functionele requirements, niet functionele requirements, en restricties. Requirements moeten getest kunnen worden wanneer het systeem eenmaal ontwikkeld is. Het boek laat zien hoe requirements aangevuld kunnen worden om dit testen mogelijk te maken. Voor een systeem ontstaat soms een enorme berg aan requirements. Het boek geeft aanwijzingen hoe de requirements ingedeeld kunnen worden om overzicht te houden over deze berg aan requirements. Ook geeft het boek aan hoe onderscheid gemaakt wordt tussen requirements en doelstellingen (van de organisatie die het systeem wil hebben) waaraan het systeem moet bijdragen. Er wordt ingegaan op het verschil tussen requirements en oplossingen voor requirements. Requirements management komt aan de orde, het toepassen van requirements, en hoe de kunstfactor een systeem net iets aantrekkelijker kan maken dan andere op basis van dezelfde requirements gemaakte systemen.

De tweede druk heeft maar liefst zes hoofdstukken meer dan het eerste. In deze hoofdstukken wordt extra diepgang gegeven voor een aantal onderwerpen en er zijn diverse verwijzingen naar diepgang op het internet.

De derde druk heeft opnieuw hoofdstukken meer, 4 stuks met 122 extra bladzijden. Deze hoofdstukken gaan over requirements voor data, voor databases, voor business intelligence en voor processen/workflows.

Dit boek wordt gebruikt in de cursus / workshop Requirements Specificeren / Opstellen Requirements die door Ton de Rooij gegeven wordt. In deze cursus / workshop leert hij de deelnemers de concepten achter het opstellen van requirement, en leert hij hen zelf requirements op te stellen.

Het boek is er ook in het Engels
ISBN 978 90 82888 034 (2de druk december 2019)

Datamodellering
ISBN 978 90 395 2618 7 (1ste druk eerste oplage 2010)In dit boek wordt uitgelegd hoe je aan de hand van informatieanalyse een datamodel, ook wel informatiemodel genoemd, kunt opstellen. Het boek gaat uitgebreid in op analyse, het optimaal ondersteunen van bedrijfsprocessen met behulp van informatie, en aansluiting van informatievergaring op administratieve organisatie. Ook wordt een aantal praktijkproblemen behandeld. Tot slot komt aan de orde hoe je aan de hand van een datamodel een ontwerp voor een database kunt maken.

Een datamodel geeft weer welke soorten informatie nodig zijn bij het uitvoeren van een bedrijfsproces. Een datamodel is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van een database, het opstellen van functionele eisen voor standaardsoftware, het opzetten van een data warehouse, het maken van testsets, het beoordelen van administratieve organisatie, het uitwerken van autorisatie, en het beheren van informatiesystemen.

Dit boek wordt gebruikt in de cursus / workshop Datamodellering (data modeling) / Informatieanalyse volgens het ER-model die door Ton de Rooij gegeven wordt. In deze cursus / workshop leert hij de deelnemers de concepten achter het maken van datamodellen, en leert hij hen zelf dergelijke modellen op te stellen.

Databases en SQL
ISBN 9789024457182 (5e druk 2023; eerst verschenen in 1996)In dit boek wordt het fenomeen databases geplaatst in de context van automatisering. Verder wordt uitgelegd wat een database is en hoe deze ontworpen kan worden. Er komen praktische zaken in voor en ook wordt een resumé gegeven van normaliseren. De tweede helft van het boek is geheel gewijd aan de programmeertaal SQL. Er wordt tot in details uitgelegd hoe queries kunnen worden opgesteld. Hierbij worden de ingewikkeldste queries niet geschuwd. Verder komt aan de orde hoe tabellen in een database gedefinieerd worden en hoe de inhoud van de database aangepast kan worden met behulp van update-opdrachten.

De vijfde druk (mei 2023) is verbeterd ten opzichte van eerdere drukken. Referenties aan verouderde methoden en uitleg van inmiddels niet meer actuele database-management systemen zijn verwijderd. In de vorige drukken werd zoveel mogelijk gewerkt met Nederlandstalige namen voor relationele begrippen. Het is echter niet meer gebruikelijk om over primaire sleutels, vreemde sleutels en kandidaatsleutels te spreken. Deze namen zijn Engelstalig gemaakt.

Bij het boek hoort oefenmateriaal, dat bestaat uit een aantal vragen en een oefendatabase in Access om de vragen op te lossen. Dit materiaal is te downloaden via de downloadpagina van deze site.

Dit boek wordt gebruikt in de cursus / workshop SQL die door Ton de Rooij gegeven wordt. In deze cursus / workshop leert hij de deelnemers eenvoudige tot zeer moeilijke queries op te stellen. Dit boek wordt ook gebruikt in de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp die door Ton de Rooij gegeven wordt. In deze cursus / workshop leert hij de deelnemers wat een database is, waarvoor database technologie wordt ingezet, en hoe een database ontworpen wordt.

Business Intelligence: De eenduidige informatieomgeving en de gevolgen voor de organisatie
ISBN 978 90 12 12575 8 (1e druk 2008)In dit boek wordt uiteengezet wat business intelligence inhoudt. Het boek is breed opgezet. De bedoeling is om de lezer te helpen bij het ontdekken wat busines intelligence inhoudt en wat er voor nodig is (een data warehouse omgeving). Het boek geeft vele voorbeelden waardoor de behandelde theorie gaat leven. Verder staan er vele tips in voor wie aan Business Intelligence wil beginnen. Het boek kan gebruikt worden door de gevorderde lezer, maar ook door hen die in het vakgebied geïntroduceerd willen worden. Ook business managers die met Business Intelligence in aanraking komen zullen er veel aan hebben.
Het boek valt in twee delen uiteen:
- deel I: Eenduidige informatieomgeving
- deel II: Organisatie en gebruik
Deel I gaat over hoe we een omgeving kunnen en moeten inrichten waarin gegevens uit vele bronnen bij elkaar gebracht worden. Deze gegevens moeten als één geheel gebruikt kunnen worden. Daarvoor is het nodig ze te integreren. Dat levert talloze problemen op. In deel I wordt beschreven hoe hier mee om te gaan. Deel II beschrijft waarom we moeten doen wat in deel I besproken wordt. Verder wordt besproken hoe de organisatie rondom een eenduidige informatieomgeving opgezet moet worden. Tot slot komen het veranderingsproces, het testen, onderhoudsaspecten en een projectaanpak aan de orde.

Dit boek wordt gebruikt in de cursus / workshop Datawarehouses en Business Intelligence die door Ton de Rooij gegeven wordt. In deze cursus / workshop leert hij de deelnemers om te gaan met Business Intelligence. Ook leert hij ze om te gaan met Data Warehouse technologie.
Het boek wordt ook gebruikt in de cursus / workshop datamodelleren voor business intelligence / BI (stermodellen, kubussen, data vault).

NIAM
ISBN 90 440 0761 0 (4e herziene druk 2003; eerst verschenen in 1995; alleen nog verkrijgbaar bij Ton de Rooij zelf)In dit boek wordt de lezer getoond hoe informatieanalyse kan worden toegepast met behulp van de methode NIAM. Het boek gaat verder over hoe met behulp van NIAM processen kunnen worden geanalyseerd. De uitleg wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd en er is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de te volgen stappen.

In de vierde druk (november 2003) zijn enkele storende foutjes verdwenen. Verder is op een aantal plaatsen extra uitleg in de tekst opgenomen. Dit is gebeurd bij:
- de consequenties van dingsoortsamentrekking (blz. 37)
- de n-1 regel (blz. 47)
- het afleiden van verplichte rolregels door middel van populaties (blz. 49)
- het onderdeel 'overige regels' door het opnemen van een voorbeeld van zo'n regel (blz. 55)
- de werking van een informatiesysteem (blz. 58)

Praktijkboek Databases
ISBN 90 267 1177 8 (eerst verschenen in 1989; alleen nog verkrijgbaar bij Ton de Rooij zelf)Aan de hand van dit boek kan worden geoefend in het ontwerpen van databases en in het schrijven van programma's voor databases. Er staan casussen in waarmee alles geoefend kan worden. Het eerst kan informatieanalyse geoefend worden. Er worden uitwerkingen voor de methoden ER-modeling, NIAM en het semantisch model gegeven. Ook worden uitwerkingen in de vorm van een relationeel ontwerp gegeven. Van dit laatste worden uitgebreid de deelstappen belicht. De tabellenstructuur van een relationele database kan men leren weergeven met behulp van Bachmandiagrammen. Er staan verder vele oefeningen in voor het schrijven van programma's waarmee een netwerkdatabase kan worden gemanipuleerd. Ook staan er vele oefeningen in om een relationele database met behulp van SQL te manipuleren.

Uitwerkingen bij Praktijkboek Databases
ISBN 90 267 1428 9 (eerst verschenen in 1989; alleen nog verkrijgbaar bij Ton de Rooij zelf)Dit boek bevat alle uitwerkingen van de vraagstukken die in het boek Praktijkboek Databases voorkomen.

Programmeertalen voor Databases: SQL en CODASYL 1981
ISBN 90 267 1335 5 (eerst verschenen in 1987; alleen nog verkrijgbaar bij Ton de Rooij zelf)In dit boek komt aan de orde hoe programma's kunnen worden geschreven voor het manipuleren van netwerkdatabases en relationele databases. De netwerkdatabases zijn gebaseerd op de standaard van CODASYL 1981. De relationele databases op de SQL-2 standaard.

©2022 Ton de Rooij